กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และการวิจัย
กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคกลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
สมัครขอใช้งานอีเมล์
การส่งเอกสารเพื่อเปิดใช้อีเมล์
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ สันติชัย โทร 0-2590-4290
Intranet กรมอนามัย
HDC Service
Anami Data Center
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณศรัณยู หรือ คุณธนพล
โทร 0-2590-4293
ชมรมศูนย์อนามัย
ศูนย์ความรู้กรมอนามัย
 
e-service กรมอนามัย
ข้อมูลกฏหมายสาธารณสุข
ศูนย์ติดตามผล การปฏิบัติงาน กรมอนามัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมอนามัย
ห้องสมุดกรมอนามัย
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจ เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๑ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑
 
« พฤศจิกายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑
รหัสมาตรฐานยา
วารสารวิชาการสาธารณสุข
Thailand Medical Hub
Aplication กระทรวงสาธารณสุข (สำหรับประชาชนทั่วไป)
ระบบงานบุคลากร กรมอนามัย
ตลาดสดประเภทที่ ๑ เขต ๑ ปี ๒๕๕๕ จังหวัดนนทบุรี
(ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕)

ลำดับ

ชื่อตลาด

อำเภอ

สถานที่ตั้ง

ผลการดำเนินงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

ตลาดพระราม ๕ บางกรวย ๑๐ ม.๔ ต.บางกอง ดีมาก อบต.บางขุนกอง
ตลาดกลางบางใหญ่ บางใหญ่ ๘๘ ม.๖ ถ.กาญจนาภิเษก ดีมาก อบต.เสาธงหิน
ตลาดเจ้าพระยา  บางใหญ่ ๖๕ ม.๑๐ ต.บางเลน  ดีมาก  อบต.บางเลน 
ตลาดเทศบาลตำบลไทรน้อย  ไทรน้อย  ม.๑ ต.คลองขวาง  ดีมาก  ทต.ไทรน้อย 
ตลาดรวมใจ  ปากเกร็ด ๔๗/๒๑๗-๒๒๒ ถ.ป๊อปปูล่า เมืองทอง ต.บางพูด  ดีมาก  ท.นครปากเกร็ด 
ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า  ปากเกร็ด  ๗๗ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด  ดีมาก  ท.นครปากเกร็ด 
ตลาดบางศรีเมือง  เมือง  ถ.ท่าน้ำนนท์ ต.บางศรีเมือง  ดี*  ทต.บางศรีเมือง 
ตลาดสดเรวดี  เมือง  ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ  ดี  ท.นครนนทบุรี
ตลาดสดท่าอิฐ  เมือง  ซ.มณียา ต.ไทรม้า  ดี  อบต.บางรักน้อย 
๑๐ ตลาดประชานิเวศน์ ๓  เมือง  ๗๐ ม.๑ ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย  ดี  ท.นครนนทบุรี 
๑๑ ตลาดสมบูรณ์ทรัพย์  เมือง  ม.๒ ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย  ดี  ท.นครนนทบุรี 
๑๒ ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด  ปากเกร็ด  ม.๕ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด  ดี  ท.นครปากเกร็ด 
๑๓ ตลาดพิชัย  ปากเกร็ด  ๑๓๓/๘๘ ม.๒ ต.ปากเกร็ด  ดี  ท.นครปากเกร็ด 
๑๔ ตลาดพระปิ่น ๓  บางใหญ่  ม.๑๕ ต.บางแม่นาง  ดี  อบต.บางแม่นาง 
๑๕ ตลาดท่าจีน (รุ่งเจริญ)  บางใหญ่  ๘๖/๑๓๖ ม.๙ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน  ดี  อบต.บางเลน 
๑๖ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง  บางบัวทอง  ม.๕ ต.โสนลอย  ดี  ท.เมืองบางบัวทอง 
๑๗ ตลาดชุมชนรัตนาธิเบศร์  บางบัวทอง  ม.๑๓ ต.บางรักพัฒนา  ดี  อบต.บางรักพัฒนา 
๑๘ ตลาดสดศรีบางกรวย  บางกรวย  ม.๕ ต.บางเลน  ดี  ท.เมืองบางกรวย 
๑๙ ตลาดสดชลประทาน  ปากเกร็ด  หมู่ ๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด  พื้นฐาน (๑๓ ข้อ)  ท.นครปากเกร็ด 
๒๐ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี  เมือง  ต.สวนใหญ่ รอประเมิน   ท.นครนนทบุรี 
๒๑ ตลาดสด หจก.สมบัติ เมือง ต.สวนใหญ่ รอประเมิน ท.นครนนทบุรี

* หมายถึง ตลาดที่สามารถพัฒนา ยกระดับในปี ๒๕๕๔

รับเรื่องร้องเรียน และข้อชมเชย กรมอนามัย

อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปี
สรุป
.....................................................
เด็กไทยแก้มใส
.....................................................
ร้านอาหาร ๕ ดาว ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
ตลาดสดน่าซื้อ เขต ๑
Happy Toilet
เกณฑ์การสรรหา
สุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๖
โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สายด่วน 1111 รัฐสภา

ฐานข้อมูลหน่วยงานราชการ

กระทรวงสาธารณสุข

ก.พ.ร

รัฐสภาไทย

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้มพวกแก้ว

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 18 หมู่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-521-3056, 02-521-3064, 02-521-3066, 02-521-6550-2 แฟกซ์. 02-521-0226 (แผนที่) ติดต่อเวปมาสเตอร์: webmaster.hpc1@gmail.com